Strona główna
 
  Menu

O internacie

Kadra

Mieszkańcy internatu

MRI

Dokumenty

Aktualności

Galeria

Przyjęcia do internatu

Pliki do pobrania

Kontakt

Internat Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

w Biłgoraju

Procedury postępowania

wychowawców internatu i metody współpracy internatu z policją

w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w internacie zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

W rozporządzeniu § 10 zobowiązuje szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE – PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

 1. W przypadku uzyskania informacji, że wychowanek internatu, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, wychowawca internatu powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy grupy.

 2. Wychowawca grupy informuje o fakcie pedagoga szkolnego i kierownika internatu.

 3. Wychowawca grupy wzywa do internatu rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z wychowankiem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje wychowanka do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do internatu, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła (na wniosek internatu) pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

 5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia-wychowanka internatu, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie wychowawcy powinno być określone przez regulamin internatu.

 7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez wychowanka internatu, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłoczne zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

 1. W przypadku, gdy wychowawca internatu podejrzewa, że na terenie internatu znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę grupy.

 2. Odizolowuje wychowanka od reszty mieszkańców internatu, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.

 4. Zawiadamia o tym fakcie kierownika internatu oraz rodziców (opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania wychowanka z internatu. Gdy rodzice (opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu wychowanka w internacie, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia wychowanka i w porozumieniu z kierownikiem internatu.

 5. Internat zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice wychowanka internatu będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjazdu do internatu, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia wychowanka internatu do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/ opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie internatu, to internat za pośrednictwem szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

 7. Spożywanie alkoholu na terenie internatu przez wychowanka, który ukończy 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

 1. W przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie internatu substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. Wychowawca zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu kierownika internatu i wzywa policję.

 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

   

 1. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że wychowanek posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Wychowawca w obecności innej osoby (wychowawca grupy, pedagog, kierownik, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Wychowawca nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki wychowanka – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia kierownika internatu oraz rodziców/opiekunów wychowanka i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

 3. W przypadku, gdy wychowanek, mimo wezwania odmawia przekazania wychowawcy substancji i pokazania zawartości teczki, internat wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

 4. Jeżeli wychowanek wyda substancje dobrowolnie, wychowawca po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób o od kogo wychowanek nabył substancję. Całe zdarzenie wychowawca dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:

 • posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

 • wprowadzanie do obrotu środków odurzających;

 • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;

 • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat.

Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1977r. – Kodeks postępowania karnego.

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie internatu, należy wezwać policję.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

 

 1. Postępowanie wobec wychowanka – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 1. Niezwłoczne powiadomienie kierownika internatu.

 2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

 3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie internatu) kierownikowi internatu pod opiekę.

 4. Powiadomienie rodziców wychowanka/ucznia-sprawcy.

 5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest wychowankiem internatu i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie internatu używa noża i uciekając porzuca go lub odrzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

 1. Postępowanie wychowawcy wobec wychowanka, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanego lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

 2. Niezwłoczne powiadomienie kierownika internatu.

 3. Powiadomienie rodziców wychowanka.

 4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozainternackiej względem wychowanka.

 1. W przypadku zgłoszenia lub zauważenia przez pracownika internatu śladów przemocy fizycznej zobowiązani jesteśmy niezwłocznie powiadomić wychowawcę grupy lub w razie jego nieobecności kierownika internatu.

 2. Wychowawca wraz z wychowawcą dyżurnym rozmawia z uczniem (mieszkańcem internatu).

 3. Ogólnych oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone przez kierownika internatu, sporządzając odpowiednią notatkę: Dnia ..................... na ciele wychowanka ......................................... stwierdzono krwawe wybroczyny w okolicach .................................................. , zasinienia w okolicach .............................. Na pytanie co się stało wychowanek (nie)odpowiada „.......................................................”(piszemy co mówi wychowanek, ta notatka powinna znaleźć się w aktach wychowanka).

 4. W zależności od stanu zdrowia wychowanka należy zawiadomić rodziców, wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić policję.

 5. W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca rozmawia z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka/wychowanki. Następnie osoby rozmawiające z wychowankiem sporządzają protokół zajścia.

 6. W szczególnych przypadkach zawiadamiamy (za pośrednictwem dyrekcji szkoły) Sąd Rodzinny i policję (wniosek dyrekcji o wgląd w sytuację rodzinną).

 

     VIII. Procedura postępowania w sytuacji posiadania / rozprowadzania narkotyków przez ucznia / wychowanka na terenie internatu.

 1. Po otrzymaniu informacji, że istnieje domniemanie o posiadaniu (rozprowadzaniu narkotyków) przez wychowanka, wychowawca dyżurny, wychowawca grupy i kierownik internatu proszą wychowanka o wytrząśnięcie tornistra(plecaka) i opróżnienie kieszeni celem sprawdzenia zawartości.

 2. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji lub odmowy wytrząśnięcia tornistra kierownik internatu powiadamia policję i rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Na terenie internatu następuje wysłuchanie wychowanka przez policję w obecności osoby wskazanej przez kierownika internatu.

 4. Po zdarzeniu, wychowawca dyżurny lub wychowawca grupy sporządza protokół zdarzenia.

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji, gdy wychowanek znajduje się pod wpływem narkotyków.

 1. Gdy zachodzi podejrzenie, że wychowanek internatu znajduje się pod wpływem narkotyków wychowawca dyżurny zobowiązany jest powiadomić wychowawcę grupy lub kierownika internatu i odizolować wychowanka od reszty mieszkańców.

 2. Kierownik internatu telefonicznie zawiadamia rodziców/opiekuna prawnego o podejrzeniach oraz o odebraniu wychowanka z internatu.

 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, kierownik zawiadamia pogotowie ratunkowe i policję.

 4. Po zdarzeniu wychowawca dyżurny, wychowawca grupy sporządza protokół zdarzenia.

 5. Wychowawca grupy przekazuje rodzicom adresy specjalistycznych instytucji.

 6.  

    X.  Procedury postępowania w przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie internatu substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

 1. Wychowawca zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo należy substancja.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu kierownika internatu i policję.

 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 1. Znalezienie na terenie internatu broni, materiałów wybuchowych

 1. Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie internatu osobom.

 2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów.

 3. Wezwać policję – nr tel. 997 lub kom. 112

 

UWAGA:

Policja powinna być wzywana do internatu w sytuacjach, o których mowa w Procedurach (...) albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez internat w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.

Każda, dotycząca wychowanków wizyta policjanta w internacie, powinna być wcześniej sygnalizowana kierownikowi internatu.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wychowawców Internatu w dniu 25.04.2006r.

 

All right reserved by Internat ZSBiO Biłgoraj